Välkommen till Sveriges förmodligen smartaste sajt för radonmätning.

Målet för radonmätning.se att göra Sveriges alla bostäder radonsäkra. Som ett led i detta har vi tagit fram ett gör-det-själv-paket för att förenkla din radonmätning. Markradon finns i hela landet och bildas när av radioaktivt material  under huset sönderfaller. Tio procent av jordens samlade uranfyndigheter finns i Sverige.  Då radon orsakar flest fall av lungcancer efter rökning, bör alla fastigheter radonmätas vart fjärde år.  Beställer du vårt mätpaket kan du känna dig säker.

Vad orsakar förhöjda radonhalter?

    • Markradon

    • Blåbetong

    • Radonhaltigt hushållsvatten

Radon från marken

Den vanligaste orsaken till skadliga radonhalter är markradon, det är radioaktivt material under våra hus som avger radongas. Sverige är indelat i tre områden med hänsyn till detta:

  • Högriskmark – rik på alunskiffer, grusåsar och radioaktiva graniter.
  • Normalriskmark – främst morän
  • Lågriskmark – kalkstensområden, sandsten och lera.

Radongasen sprider sig från marken genom sprickor och glipor i grunden, genomföringar för rör och ledningar. Sådant vi upptäcks vid en radonbesiktning. I extrema fall kan markradon ge värden inomhus på över 40.000 Bq/m3 i luft. Gränsvärdet är 200 Bq/m3 inomhusluft.

 

Blåbetong

Byggnadsmaterial är den andra orsaken till förhöjda radonvärden. Det finns ungefär 400 000 bostäder byggda i blåbetong i Sverige. Det motsvarar en tiondel av landets bostadsbestånd och påverkar 800 000 människor. Finns det blåbetong i ditt hus behöver du göra en radonmätning.

 

Hushållsvatten

Vatten ur borrade brunnar i radiumrik granit är en tredje källa till förhöjda radonvärden. Radongasen frigörs när kranvattnet fördunstar.

 

Riktvärdet för radon i inomhusluft är 200 Bq/m³. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, finns det närmare 400 000 bostäder i Sverige som har högre radonhalter än de rikt- och gränsvärden som gäller. Det enda sättet att få reda på radonkoncentration är att mäta.

Så här enkelt gör du själv en radonmätning

Beställ ett mätpaket från oss, det innehåller två spårfilmdosor. Du behöver en enhet per plan med bostadsutrymmen och då mäts exempelvis sovrum och vardagsrum.

För hyresfastigheter säger reglerna att minst tjugo procent av lägenheterna i varje hus måste ingå i radonmätningen. En lägenhet per plan i högre hus. Särskilt viktigt är att lägenheter som har markkontakt eller innehåller blåbetong radonmäts. Observera att lägenheter som angränsar till hiss- och ventilationsschakt samt andra öppningar som går vertikalt genom huskroppen är speciellt utsatta för radongas.

 

För att få fram ett årsmedelvärde skall mätperioden vara åtminstone två månader lång och ske under eldningssäsongen, som löper mellan oktober till april. Finns det en källare bör du samtidigt kontrollmäta varje källarrum för att på så vis spåra var radonet kommer in och hur det sprider sig. En dosa per rum där således. Den här typen av radonmätning är den i särklass billigaste och enklaste du kan göra och är ofta det enda som behövs för att man skall kunna lämna åtgärdsförslag i det fall fastigheten skulle behöva radonsaneras. När mätperioden är slut samlar du in mätdosorna och anger slutdatumet i mätprotokollet. Sedan är det bara att skriva under och intyga att mätningen genomförts enligt reglerna och skicka in tillsammans med mätdosorna. Det brukar ta ungefär två veckor efter att vi fått in dina dosor tills vi har ett resultat. Skulle värdena vara förhöjda behöver du göra en radonsanering.

Om radon och varför du skall göra en radonmätning

Radon-222 är en osynlig, luktfri, färglös, radioaktiv gas som förekommer i sönderfallskedjan från uran-238. Det finns radon i mer eller mindre höga halter i alla hus. När radongasen sönderfaller bildas så kallade radondöttrar, vilka är radioaktiva metalljoner som fäster sig på dammpartiklar i inomhusluften. Gasen bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Alla hus som står på marken kan få hög radonhalt inomhus. Hur hög radonhalten är går inte att veta utan att göra en radonmätning. Radonhalten mäts i enheten becquerel per kubikmeter inomhusluft (Bq/m³). Gränsvärdet är 200 Bq/m3.

radonmätning

Dags för radonmätning? Beställ din radonmätare idag!

Tre radonkällor som förorenar vår inomhusluft

Radonhaltig mark

Konstruktioner innehållande blåbetong

 

Radonhaltigt hushållsvatten

Risker med radon

Radon bildar radondöttrar som fäster på dammpartiklar, dessa följer sedan med inandningsluften ned i våra lungor. Med tiden uppstår skador i vävnaderna och tumörer bildas. Förloppet tar 15 till 40 år. Risken ökar med hur lång tid du exponeras samt hur hög strålningen är. Radon är efter rökning den största orsaken till lungcancer i Sverige. Man uppskattar att runt 500 lungcancerfall om året orsakas av radon.  Rökning i kombination med radonstrålning innebär ännu högre risk. Det samma gäller för passiv rökning.

Markradon är orsak nummer ett, eftersom hela Sverige har uranhaltigt material i marken vilket avger nedbrytningsprodukten radon. Landet är uppdelat i tre områden med hänsyn till detta.

1

2

3

Högriskmark – rik på alunskiffer, grusåsar och radioaktiv granit.

Normalriskmark – morän

Lågriskmark – kalkstensområden, sandsten och lera.

 

Radongasen tar sig in genom sprickor i grunden, runt rör och ledningar. I extrema fall kan radon från marken ge radonvärden på över 40.000 Bq/m3 luft.

Blåbetong kommer tvåa som orsak till förhöjda radonvärden. Från 1929 till ungefär 1975 användes alunskiffer för att tillverka den här typen av lättbetong. Uppskattningsvis finns det 400 000 bostäder med blåbetong konstruktionen. 800 000 människor lever i sådana miljöer idag. Har blåbetong använts klarlägger en radonmätning vad som behöver göras.

Vatten ur borrade brunnar är den tredje källan till radon. Radon frigörs när det kommer ur husets kranar och vattnet dunstar.

Är det dags för en ny radonmätning? Kontakta oss redan idag! Vi är specialister på radonmätning!